Discussion:
PPSz wiecznie zywy?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
REMOV
2004-04-06 08:52:47 UTC
Permalink
Raw Message
http://tinyurl.com/2faxm

Bagdad, 5 kwietnia 2004 roku. Ile lat temu zakoñczy³a siê produkcja
pistoletu maszynowego PPSz? A kiedy skoñczyli wytwarzaæ bêbnowe magazynki?
;o)

REMOV
Michal Grodecki
2004-04-06 09:29:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by REMOV
http://tinyurl.com/2faxm
Bagdad, 5 kwietnia 2004 roku. Ile lat temu zakończyła się produkcja
pistoletu maszynowego PPSz? A kiedy skończyli wytwarzać bębnowe magazynki?
;o)
Różne starocie w Iraku wypływają. Sterlingi (Ojciec Dyrektor i jego
fotki!), PPSz-e z bębnem też już kiedyś na zdjęciach widziałem. Podobno
widziano również Mausery wz. 98 i Enfieldy.
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
REMOV
2004-04-06 09:37:21 UTC
Permalink
Raw Message
Ró¿ne starocie w Iraku wyp³ywaj±. Sterlingi (Ojciec Dyrektor i jego
fotki!),
Wiesz, pm Sterling to jest konstrukcja powojenna (i to jeszcze
eksportowa), PPSzy od 50 lat nikt nie produkowa³ (poprawcie mnie je¿eli siê
mylê).

REMOV
Michal Grodecki
2004-04-06 10:28:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by REMOV
Post by Michal Grodecki
Różne starocie w Iraku wypływają. Sterlingi (Ojciec Dyrektor i jego
fotki!),
Wiesz, pm Sterling to jest konstrukcja powojenna (i to jeszcze
eksportowa), PPSzy od 50 lat nikt nie produkował (poprawcie mnie jeżeli się
mylę).
Wiem że Sterling młodszy. Ale PPSz-y dużo więcej naklepali, głównie
Rosjanie i Chińczycy. Właśnie, kiedy Chińczycy skończyli?
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
k***@op.pl
2004-04-06 15:52:34 UTC
Permalink
Raw Message
Broń strzelcka konstrukcyjnie starzeje się bardzo wolno. Jeżeli istnieje do
niej amunicja to nic nie stoi na przeszkodzie by jej używać
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
REMOV
2004-04-06 16:23:56 UTC
Permalink
Raw Message
Broñ strzelcka konstrukcyjnie starzeje siê bardzo wolno. Je¿eli
istnieje do niej amunicja to nic nie stoi na przeszkodzie by jej
u¿ywaæ
Czy Ty nadal piszesz o PPSz z magazynkiem bêbnowym i wykorzystaniu
wojskowym owego pistoletu maszynowego, czy tak sobie ogólnie dywagujesz?
Je¿eli to pierwsze to nie radzê ruszaæ z t± broni± do boju przeciwko
karabinkom automatycznym, nawet podczas walki w mie¶cie ;o)

REMOV
k***@op.pl
2004-04-06 17:50:08 UTC
Permalink
Raw Message
   Czy Ty nadal piszesz o PPSz z magazynkiem bębnowym i wykorzystaniu
wojskowym owego pistoletu maszynowego, czy tak sobie ogólnie dywagujesz?
Jeżeli to pierwsze to nie radzę ruszać z tą bronią do boju przeciwko
karabinkom automatycznym, nawet podczas walki w mieście ;o)
1.ogólna dywagacja
2.wolałbym mieć cokolwiek niż nic
3.pistolet maszynowy bardzo dobrze się sprawdza podczas walk w mieście-nawet
PPSz z mag.bęb.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
REMOV
2004-04-06 18:12:35 UTC
Permalink
Raw Message
2.wola³bym mieæ cokolwiek ni¿ nic
Na tym poziomie abstrakcji zaraz przejdziesz do posiadania kija, granka
wrz±tku czy piê¶ciaka, bo w koñcu te¿ lepszy ni¿ nic. Mo¿e lepiej nie idŒ
t± drog±, wyjdziesz na manowce.
3.pistolet maszynowy bardzo dobrze siê sprawdza podczas
walk w mie¶cie-nawet PPSz z mag.bêb.
Sprawdza³, czas przesz³y dokonany. Do¶wiadczalnie mo¿esz sprawdziæ,
powiedzmy uzbrajaj±c ¿o³nierzy z jednej strony w PPSz z drugiej za¶ w M4A1.
A sprawdza³ siê wówczas dlatego, ¿e przeciwnik równie¿ korzysta³ z podobnej
broni, a o karabinkach automatycznych mo¿na by³o sobie pomarzyæ.

REMOV
k***@op.pl
2004-04-06 21:56:59 UTC
Permalink
Raw Message
Strzelałeś kiedyś czy tylko w "Call of duty"?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
REMOV
2004-04-06 22:25:50 UTC
Permalink
Raw Message
Strzela³e¶ kiedy¶ czy tylko w "Call of duty"?
Nie gram w gry komputerowe kolego. W ogóle. Proponujê pój¶æ na
strzelnicê i sprawdziæ ile jeste¶ w stanie z pm PPSz wpakowaæ pocisków w
tarczê sylwetkow± (23p) z odleg³o¶ci 25, 50 i 100 metrów. A póŒniej
porozmawiamy o walce w mie¶cie, ok?

REMOV
k***@op.pl
2004-04-07 05:05:56 UTC
Permalink
Raw Message
1.Na szczęście nie jesteśmy kolegami
2.Pistolety maszynowe są rzeczywiście passe i zupełnie nie nadają sie do walk
w mieście.Najlepszy jest M4 z przednim chwytem :))Cała reszta to szajs
3.wchodzą wszystkie a co,jakies problemy?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
REMOV
2004-04-07 07:49:08 UTC
Permalink
Raw Message
2.Pistolety maszynowe s± rzeczywi¶cie passe
I na szczê¶cie czê¶æ z nas nie korzysta z m³odzie¿owej nowomowy. To te¿
z gier komputerowych?
i zupe³nie nie nadaj± sie do walk w mie¶cie.
...jako wyposa¿enie nowoczesnej armii? Zupe³nie. Jako wyposa¿enie
powstañca to nadaje siê nawet dzida, kamieñ czy deska. Skupisz siê na
zaletach deski w warunkach walki miejskiej?
Najlepszy jest M4 z przednim chwytem :))Ca³a reszta to szajs
Je¿eli tak twierdzisz. Osobi¶cie z absurdalnymi tekstami nie zamierzam
polemizowaæ.
3.wchodz± wszystkie a co,jakies problemy?
Mo¿e jednak wróæ do gier komputerowych i na ich podstawie udowadniaj,
¿e to wspania³a broñ i pewnie lepiej jest j± posiadaæ ni¿ nó¿, czy dzidê,
czy co tam innego bohater gry na wstêpie posiada. Zdaje siê, ¿e tak±
w³a¶nie logikê z gier ("wola³bym mieæ cokolwiek ni¿ nic") przedstawi³e¶ w
poprzednich listach.

REMOV
J.F.
2004-04-06 18:06:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by k***@op.pl
Broń strzelcka konstrukcyjnie starzeje się bardzo wolno. Jeżeli
istnieje do niej amunicja to nic nie stoi na przeszkodzie by jej używać
Czy Ty nadal piszesz o PPSz z magazynkiem bębnowym i wykorzystaniu
wojskowym owego pistoletu maszynowego, czy tak sobie ogólnie dywagujesz?
Jeżeli to pierwsze to nie radzę ruszać z tą bronią do boju przeciwko
karabinkom automatycznym, nawet podczas walki w mieście ;o)
A przepraszam - po 1945 przestala strzelac czy co ?

Jak kazda bron miala swoje zady i walety - ale zeby AD2004
miala od razu wojny przegrywac ?


Czy ja moze o czyms zapomnialem - ze np jej pocisk juz nie przebija
powszechnie uzywanych kamizelek, a kalasz jednak przebija ?

J.
REMOV
2004-04-06 18:21:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J.F.
A przepraszam - po 1945 przestala strzelac czy co ?
Muszkiety te¿ nie przesta³y, karabinki Sharpa czy karabiny Arasaka
równie¿ po¶l± pocisk w stronê wroga. Teraz odpowiedz sobie na pytanie -
dlaczego nie s± nadal u¿ywane w wojsku.
Post by J.F.
Jak kazda bron miala swoje zady i walety - ale zeby AD2004
miala od razu wojny przegrywac ?
To ju¿ Twoja w³asna interpretacja. Natomiast tak siê dziwnie sk³ada, ¿e
wynik starcia zale¿y od wielu czynników, w tym i przewagi technicznej w
dziedzinie ubrojenia strzeleckiego. Pistolet maszynowy w roli broni
podstawowej piechoty odszed³ do lamusa. Zw³aszcza taki jak PPSz.
Post by J.F.
Czy ja moze o czyms zapomnialem - ze np jej pocisk juz
nie przebija powszechnie uzywanych kamizelek, a kalasz
jednak przebija ?
Pocisk zwyk³y w jednym i drugim przypadku ma z kamizelk± problem. Po to
je nosz±. Gdyby¶ chcia³ zrobiæ amerykañskim ¿o³nierzom krzywdê przez
kamizelkê to jednak lepiej wykorzystaæ do tego celu Mauzera, Lee-Enfielda
czy FN FAL z tego samego miejsca, sk±d ów cz³owiek na zdjêciu wyci±gn±³
PPSz.

REMOV
J.F.
2004-04-07 12:17:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J.F.
A przepraszam - po 1945 przestala strzelac czy co ?
Muszkiety też nie przestały, karabinki Sharpa czy karabiny Arasaka
również poślą pocisk w stronę wroga. Teraz odpowiedz sobie na pytanie -
dlaczego nie są nadal używane w wojsku.
Bo sa rozwiazania lepsze [w tym - tansze !]. Ale to nie oznacza
ze sa 100 razy lepsze, ani 2x lepsze, a 10% lepsze to jeszcze nie
powod do przegrania wojny.
Post by J.F.
Jak kazda bron miala swoje zady i walety - ale zeby AD2004
miala od razu wojny przegrywac ?
To już Twoja własna interpretacja. Natomiast tak się dziwnie składa, że
wynik starcia zależy od wielu czynników, w tym i przewagi technicznej w
dziedzinie ubrojenia strzeleckiego. Pistolet maszynowy w roli broni
podstawowej piechoty odszedł do lamusa. Zwłaszcza taki jak PPSz.
Zapominasz chyba o drobnostce - jedna wojne, i to duza, przy pomocy
PPSz wygrano. A taki M16 nawet glupiego wietnamu nie wygral :-)
Pocisk zwykły w jednym i drugim przypadku ma z kamizelką problem. Po to
je noszą. Gdybyś chciał zrobić amerykańskim żołnierzom krzywdę przez
kamizelkę to jednak lepiej wykorzystać do tego celu Mauzera, Lee-Enfielda [...]
No - i to moze byc istotny czynnik.

J.
REMOV
2004-04-07 13:08:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J.F.
Bo sa rozwiazania lepsze [w tym - tansze !].
No nie wiem czy muszkiet, proch i kule taniej nie wyjd± ni¿ kbk G36
dajmy na to :o)
Post by J.F.
Ale to nie oznacza ze sa 100 razy lepsze, ani 2x lepsze, a 10%
lepsze to jeszcze nie powod do przegrania wojny.
Mo¿esz mi pokazaæ, jak chcesz udowodniæ, ¿e kbk AKM jest 10% lepszy od
pm PPSz?
Post by J.F.
Zapominasz chyba o drobnostce - jedna wojne, i to duza, przy
pomocy PPSz wygrano.
"Za pomoc±"*. Poza tym nie, nie zapominam - po prostu pistolety
maszynowe by³y wówczas jedyn± lekk± i szybkostrzeln± broni± po obu stronach
konfliktu. Do czasu pojawienia siê karabinków automatycznych, zreszt± masz
przyk³ad z ZSRR z chwil± przyjêcia do uzbrojenia broni strzelaj±cej nabojem
po¶rednim z ich armii pm zupe³nie zniknê³y! Wróci³y do ³ask dopiero w
latach '90.
Post by J.F.
A taki M16 nawet glupiego wietnamu nie wygral :-)
Równie dobrze mo¿na powiedzieæ, ¿e kbk AKM to broñ do niczego, bo
g³upiego Afganistanu nie wygra³a.
Post by J.F.
No - i to moze byc istotny czynnik.
Masa, wielko¶æ, amunicja, parametry. I teraz sobie porównaj do
karabinków automatycznych.

REMOV

* - Zwrot "za pomoc±" ³±czy siê z przedmiotami (u¿ywanymi jako narzêdzia);
"przy pomocy" ³±czy siê z osobami (przy wspó³pracy których realizowana jest
czynno¶æ).
Artur Drzewiecki
2004-04-06 18:23:03 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J.F.
Czy ja moze o czyms zapomnialem - ze np jej pocisk juz nie przebija
powszechnie uzywanych kamizelek, a kalasz jednak przebija ?
Nie całkiem tak, bo pocisk 7,62 mm Tokariewa (czyli 7,63 mm Mauser)
radzi sobie całkiem dobrze ze standardowymi tkaninowymi wkładami
balistycznymi (opracowanymi w celu zatrzymywania pocisków 9 mm
Parabellum).:-)
--
Politycznie niepoprawny Artur Drzewiecki.
Łowca politpoprawusiów.

Usuń "nie.", "cierpie.", "spamu." i ".qvx" z mego adresu w nagłówku.
Stefan Siudalski
2004-04-06 19:57:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Artur Drzewiecki
Nie całkiem tak, bo pocisk 7,62 mm Tokariewa (czyli 7,63 mm Mauser)
radzi sobie całkiem dobrze ze standardowymi tkaninowymi wkładami
balistycznymi (opracowanymi w celu zatrzymywania pocisków 9 mm
Parabellum).:-)
Dodaj że 7,63x25 ma zupełnie inna przebijalnośc gdy jest wystrzeliwany z TT
a inną z lufy PPSz przy strzelaniu krótkimi seriami a inna jak strzelec
zapomni się wywali cały magazynek
SJS
Michal Grodecki
2004-04-06 20:09:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Stefan Siudalski
Post by Artur Drzewiecki
Nie całkiem tak, bo pocisk 7,62 mm Tokariewa (czyli 7,63 mm Mauser)
radzi sobie całkiem dobrze ze standardowymi tkaninowymi wkładami
balistycznymi (opracowanymi w celu zatrzymywania pocisków 9 mm
Parabellum).:-)
Dodaj że 7,63x25 ma zupełnie inna przebijalnośc gdy jest wystrzeliwany z TT
a inną z lufy PPSz przy strzelaniu krótkimi seriami a inna jak strzelec
zapomni się wywali cały magazynek
Że przebijalność zależy od tego z czego się daną amunicją strzela to
rozumiem. A z czego wynika różnica w zależności od długości serii? Czy
chodzi o to że kolejne pociski trafiają w już naruszone miejsce i "mają
łatwiej"?
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
Stefan Siudalski
2004-04-06 20:23:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michal Grodecki
Że przebijalność zależy od tego z czego się daną amunicją strzela to
rozumiem. A z czego wynika różnica w zależności od długości serii?
PPSza miał zbyt dużą szybkostrzelność i zbyt mała powierzchnię chłodzącą
lufy
więc przy krótkich seriach jeszcze nie nagrzewała się tak aby roszerzenie
lufy miało wpływ na celność i przebijalność
po wystrzeleniu magazynka - mozesz obejrzeć filmy w internecie lufa paruje
ja tłumik samochody co do kałuży wjechał
ponieważ nie jest czerwona to znaczy że nie osiągneła tych 550 stopni ale
300-400 jest możliwe jak nic
to teraz weź tabele i zobacz jak wygląda kaliber lufu rozgrzanej do
temperatury 400 st
Post by Michal Grodecki
Czy
chodzi o to że kolejne pociski trafiają w już naruszone miejsce i "mają
łatwiej"?
rzeczywiście przy badaniach szyb, przegród budowlanych, drzwi i okien
kolejne strzały maja być oddawane z przesunięciem tak aby nie powtarzać w
to samno miejsce
ale aby z PPSzy uzyskać przy strzelaniu seriami z odległości nawet 25 metrów
trafienie w to samo miejsce to tak jak by trafić w TOTO
zobacz na filmach jak trudno to utrzymać stabilnie
SJS
Michal Grodecki
2004-04-06 20:59:41 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Stefan Siudalski
Post by Michal Grodecki
Że przebijalność zależy od tego z czego się daną amunicją strzela to
rozumiem. A z czego wynika różnica w zależności od długości serii?
PPSza miał zbyt dużą szybkostrzelność i zbyt mała powierzchnię chłodzącą
lufy
więc przy krótkich seriach jeszcze nie nagrzewała się tak aby roszerzenie
lufy miało wpływ na celność i przebijalność
po wystrzeleniu magazynka - mozesz obejrzeć filmy w internecie lufa paruje
ja tłumik samochody co do kałuży wjechał
ponieważ nie jest czerwona to znaczy że nie osiągneła tych 550 stopni ale
300-400 jest możliwe jak nic
Jeżeli chodzi ci o filmy ze strony Whatfora (poświeconej głównie
Powstaniu Warszawskiemu) to oczywiście je znam. Fakt, paruje zdrowo. Ale
takiej temperatury o jakiej piszesz nie osiągnie. Proste przeliczenie
będące oszacowaniem mocno od góry:
energia pocisku 7.62 wynosi 0.75 kJ. Załóżmy na chwilę (znacznie
zawyżając ilość dostarczonego do lufy ciepła) że cała energia idzie w
ciepło - wtedy z jednego magazynka wyjdzie 0.75kJ*72 = 54 kJ. Przyjmując
ciepło właściwe stali 0.5 kJ/(kg*K) ta energia wystarcza do nagrzania 1
kg stali o 108 stopni. Żeby wyszła dolna granica tego co podajesz (300
stopni - powiedzmy że lufa ma na początku 20 stopni, czyli wzrost o 280)
musiała by ona mieć masę nie większą od 0.386 kg. Niestety nie mam pod
ręką masy lufy PPSz-y, ale skoro cała broń bez magazynka ważyła 3.5 kg
to nie sądzę żeby lufa była aż tak lekka.
To co policzyłem powyżej jest znacznie zawyżone - nie cała energia idzie
w ciepło, działa chłodzenie itp. itd.
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
Adam 'Adak' Kępiński
2004-04-06 21:15:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michal Grodecki
energia pocisku 7.62 wynosi 0.75 kJ.
Kiedy? Przy wylocie? Czego energia?
Bo to mi wygalda na poczatkowa energie kinetyczna, ale imho nijak sie nie
ma do grzania lufy :-/ Tzn. musialby uderzac pod katem prsotym chyba w ta
lufe, a nie tylko trzec (i to pod warunkiem, ze odda w ten sposob cala
energie...).

Zdrowka

--
Adam Kępiński aka Adak (Android Designed for Assassination and Killing)
***@acn.waw.pl (primary) ICQ UIN: 21284055
***@tlen.pl (secondary) GaduGadu: 1004327
"Nie ma dobrych wyborów, może być tylko mniejsze zło"
Michal Grodecki
2004-04-06 21:33:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Adam 'Adak' Kępiński
Post by Michal Grodecki
energia pocisku 7.62 wynosi 0.75 kJ.
Kiedy? Przy wylocie? Czego energia?
Bo to mi wygalda na poczatkowa energie kinetyczna, ale imho nijak sie nie
ma do grzania lufy :-/ Tzn. musialby uderzac pod katem prsotym chyba w ta
lufe, a nie tylko trzec (i to pod warunkiem, ze odda w ten sposob cala
energie...).
Oczywiście kinetyczna na wylocie. Chodziło o wstępne oszacowanie rzędu
wielkości - jak pisałem z duuuużym zapasem.
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
p***@radio.com.pl
2004-04-06 21:14:28 UTC
Permalink
Raw Message
Michał:>

Fakt, paruje zdrowo. Ale
 takiej temperatury o jakiej piszesz nie osiągnie.
Znowu będziemy wałkować chore teorie?
Jak puknąłem kiedyś z mocno naoliwionego Huntera 30 szybkich kulek to waliło z
niego jak z wezuwiusza. I co z tego wynika? Tylko tyle, że by nie przesadzać ze
smarami płynnymi.

pp
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Michal Grodecki
2004-04-06 21:32:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by p***@radio.com.pl
Michał:>
Fakt, paruje zdrowo. Ale
Post by Michal Grodecki
takiej temperatury o jakiej piszesz nie osiągnie.
Znowu będziemy wałkować chore teorie?
Jak puknąłem kiedyś z mocno naoliwionego Huntera 30 szybkich kulek to waliło z
niego jak z wezuwiusza. I co z tego wynika? Tylko tyle, że by nie przesadzać ze
smarami płynnymi.
I to jest chyba najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie. Właściciele
PPSz-y z filmów o których mowa najprawdopodobniej za dużo smaru nawalili.
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
J.F.
2004-04-07 12:17:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by p***@radio.com.pl
Michał:>
Fakt, paruje zdrowo. Ale takiej temperatury o jakiej piszesz nie osiągnie.
Znowu będziemy wałkować chore teorie?
Jak puknąłem kiedyś z mocno naoliwionego Huntera 30 szybkich kulek to waliło z
niego jak z wezuwiusza. I co z tego wynika? Tylko tyle, że by nie przesadzać ze
smarami płynnymi.
A jaki smar/olej ?
Bo imho niektore przy 200 C beda zdrowo dymic.

J.
Michal Grodecki
2004-04-07 12:37:56 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J.F.
Post by p***@radio.com.pl
Michał:>
Fakt, paruje zdrowo. Ale takiej temperatury o jakiej piszesz nie osiągnie.
Znowu będziemy wałkować chore teorie?
Jak puknąłem kiedyś z mocno naoliwionego Huntera 30 szybkich kulek to waliło z
niego jak z wezuwiusza. I co z tego wynika? Tylko tyle, że by nie przesadzać ze
smarami płynnymi.
A jaki smar/olej ?
Bo imho niektore przy 200 C beda zdrowo dymic.
Wczoraj na strzelnicy lekko zadymiła nam wiatrówka - NRD-owski Haenkel.
Kumpela walnęła raz po razie około 20 strzałów, dym był lekki, ale
widoczny przy ładowaniu. Nie parzyła w palce, ale było czuć że miejscami
jest zdrowo nagrzana. Nie wiem czym była smarowana.
Efekt oczywiście dużommniej widoczny, ale wygląda na to że zjawisko może
zajśc nawet w temperaturach rzędu kilkudziesięciu stopni C.
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
Artur Drzewiecki
2004-04-07 14:51:54 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michal Grodecki
Efekt oczywiście dużommniej widoczny, ale wygląda na to że zjawisko może
zajśc nawet w temperaturach rzędu kilkudziesięciu stopni C.
Wszystko zależy od składu i przeznaczenia materiału smarowniczego.
--
Politycznie niepoprawny Artur Drzewiecki.
Łowca politpoprawusiów.

Usuń "nie.", "cierpie.", "spamu." i ".qvx" z mego adresu w nagłówku.
Stefan Siudalski
2004-04-06 21:30:43 UTC
Permalink
Raw Message
Załóżmy na chwilę (znacznie
Post by Michal Grodecki
zawyżając ilość dostarczonego do lufy ciepła) że cała energia idzie w
ciepło - wtedy z jednego magazynka wyjdzie 0.75kJ*72 = 54 kJ.
jak zauważył kolega Adam wybrałeś złą drogę liczenia ciepła oddanego lufie
nie można wychodzić z energii pocisku bo aby wyrzucić pocisk z taką energią
to ładunek miotający musi wytworzyć większą energię bo
opory tarcia, ciepło oddane lufie i ciepło gazów które wylatuja z pociskiem
a i zamek trzeba cofnąć
gdzieś miałem przeliczenia energetyczne poszczegółnych naboi ale tak od reki
nie mogę znaleźć
Post by Michal Grodecki
Niestety nie mam pod
ręką masy lufy PPSz-y, ale skoro cała broń bez magazynka ważyła 3.5 kg
to nie sądzę żeby lufa była aż tak lekka.
też nie mam wagi lufy ale tak na oko to między 0.3 a 0.5 kg chyba wyjdzie
Może ktoś ma dokałdny rysunek lufy PPSzy z wymiarami? do Stena mam rysunki a
do tego nie trafiłem nigdzie z wymiarami, kiedyś obmierzyłem ale notatki
diabli wzieli
Post by Michal Grodecki
, działa chłodzenie itp. itd.
przy tej szybkostrzelności chłodzenie jest pomijalne i to jest właśnie nie
do przeskoczenia w PPSzy
SJS
Michal Grodecki
2004-04-06 21:38:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michal Grodecki
Załóżmy na chwilę (znacznie
Post by Michal Grodecki
zawyżając ilość dostarczonego do lufy ciepła) że cała energia idzie w
ciepło - wtedy z jednego magazynka wyjdzie 0.75kJ*72 = 54 kJ.
jak zauważył kolega Adam wybrałeś złą drogę liczenia ciepła oddanego lufie
nie można wychodzić z energii pocisku bo aby wyrzucić pocisk z taką energią
to ładunek miotający musi wytworzyć większą energię bo
opory tarcia, ciepło oddane lufie i ciepło gazów które wylatuja z pociskiem
a i zamek trzeba cofnąć
gdzieś miałem przeliczenia energetyczne poszczegółnych naboi ale tak od reki
nie mogę znaleźć
Jak znajdziesz to policzymy dokładniej - masz rację, to co zrobiłem to
tylko bardzo orientacyjne. Było by dokładne gdyby sprawność całego
układu wynosiła nieco mniej niż 50% - czyli tyle samo energii szło w
wystrzelenie pocisku co w ciepło, dochodzi do tego to co idzie w ruch
części broni.
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
Stefan Siudalski
2004-04-06 22:52:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michal Grodecki
zawyżając ilość dostarczonego do lufy ciepła) że cała energia idzie w
ciepło - wtedy z jednego magazynka wyjdzie 0.75kJ*72 = 54 kJ.
jeśli dobrze rozumiem to sprawność prochu wynosi 25% czyli jeśli pocisk
opuszcza lufę z energią 500J to znaczy że 1500J
trzeba rozpisac na inne zjawiska
ile z tego to ciepło wydzielone w lufie?
nie wiem
czy olej na lufie tak intensywnie paruje przy 100 stopniach ?
raczej wskazuje na przekroczenie 200 stopni
optymalnie to trzeba by było założyć termopary na lufę i wystrzelić ten
magazynek
termopary miedź - konstantan dają około 40 mikrowoletów na stopień czyli
nawet kiepski woltomierz cyfrowy da dość dokładny wynik
jeśli ktoś w Warszawie udostępni PPSze i naboje no i strzelnicę - to mogę
przygotować pomiary -
można zmierzyć nawet rozkład temperatury na lufie co kilka centymetrów nie
naruszając rozkładu temperatury
SJS
Michal Grodecki
2004-04-07 07:57:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Stefan Siudalski
Post by Michal Grodecki
zawyżając ilość dostarczonego do lufy ciepła) że cała energia idzie w
ciepło - wtedy z jednego magazynka wyjdzie 0.75kJ*72 = 54 kJ.
jeśli dobrze rozumiem to sprawność prochu wynosi 25% czyli jeśli pocisk
opuszcza lufę z energią 500J to znaczy że 1500J
trzeba rozpisac na inne zjawiska
ile z tego to ciepło wydzielone w lufie?
nie wiem
Chyba dało by się oszacować. Wydaje mi się że poza ciepłem i wyrzuceniem
pocisku z lufy energia idzie głównie na ruch zamka i wyrzucanie łusek.
Wysokośc na jaką wyrzuca łuski można zmierzyć choćby na "stopklatce"
materiału filmowego i obliczyć energię potrzebnę na wyrzucenie (nie
uwzględniając oporów powietrza będie ona równa energii potencjalnej
łuski w najwyższym punkcie toru lotu, czyli m*g*h, gdzie m - masa łuski,
g - przyspieszenie ziemskie, h- wysokość lotu łuski ponad broń).
Ruch zamka - nie bardzo mam koncepcję jak go uwzględnić. Można by
próbować założyć że ruch zamka jest jednostajnie przyspieszony /
opóźniony i znając czas jednego cyklu pracy broni obliczyć siłę
działającą na zamek i przemnożyć ją przez drogę zamka.
Post by Stefan Siudalski
czy olej na lufie tak intensywnie paruje przy 100 stopniach ?
raczej wskazuje na przekroczenie 200 stopni
optymalnie to trzeba by było założyć termopary na lufę i wystrzelić ten
magazynek
To by było najlepsze.
Post by Stefan Siudalski
termopary miedź - konstantan dają około 40 mikrowoletów na stopień czyli
nawet kiepski woltomierz cyfrowy da dość dokładny wynik
jeśli ktoś w Warszawie udostępni PPSze i naboje no i strzelnicę - to mogę
przygotować pomiary -
można zmierzyć nawet rozkład temperatury na lufie co kilka centymetrów nie
naruszając rozkładu temperatury
Ale chyba nie uda sie zmierzyć rozkładu temperatury "w poprzek lufy" -
choćby żeby złapać różnicę wewnątrz i na zewnątrz. A to też (gradienty
poprzeczne temperatury) ma wpływ na odkształcanie się lufy, a więc i na
celność.
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
J.F.
2004-04-07 12:17:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michal Grodecki
Post by Stefan Siudalski
jeśli dobrze rozumiem to sprawność prochu wynosi 25% czyli jeśli pocisk
opuszcza lufę z energią 500J to znaczy że 1500J [...]
Chyba dało by się oszacować. Wydaje mi się że poza ciepłem i wyrzuceniem
pocisku z lufy energia idzie głównie na ruch zamka i wyrzucanie łusek.
Termodynamiki tym nie oszacujesz.
Zamek z luska przejmuje energie proporcjonalnie mniejsza do stosunku
mas - po czym oddaje ja do lufy przy domknieciu.

Najprosciej to by chyba bylo policzyc energie prochu i odjac
energie pocisku. Mielibysmy gorne ograniczenie. Jaka jest
energetycznosc prochu i ile wazy ladunek w pepeszy ?
Post by Michal Grodecki
Wysokośc na jaką wyrzuca łuski można zmierzyć choćby na "stopklatce"
materiału filmowego i obliczyć energię potrzebnę na wyrzucenie
Zamek z zasady chyba nie przekracza 20m/s. Luska po wyrzutniku moze
miec wiecej .. ale w koncu nie moze stanowic zagrozenia dla kolegow.
To sa jakies ulamkowe sprawy.

J.
Stefan Siudalski
2004-04-07 18:48:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michal Grodecki
Ale chyba nie uda sie zmierzyć rozkładu temperatury "w poprzek lufy" -
choćby żeby złapać różnicę wewnątrz i na zewnątrz. A to też (gradienty
poprzeczne temperatury) ma wpływ na odkształcanie się lufy, a więc i na
celność.
wzdłuż jestem wstanie zmierzyć praktycznie co centymetr i nawet u dołu i u
góry czyli jak pracuje lufa wyginając się
pomiar z dokładnością zapisywania danych czyli jeśli jest to 10 punktów co
około 30 sekund - mówię o prostym pomiarze bez aparatury automatycznie
rejestrującej
pomiar wnętrze - zewnętrze nie ma sensu i możliwości - tylko - zewnętrzna
część lufy
nie ma sensu bo jeśli ścianka lufy to chyba od 6 do 4 mmm to nawet gradient
chwilowy na poziomie 2000 stopni - to temperatura gazów- w czasie odczytu
wyrówna się - zresztą można odczytywać przez kilkanaście minut po
zakończeniu strzelania i wtedy można zorientować się jak ten gradient
poprzeczny wpływa na opóźnienie podgrzewania się zewnętrznej strony lufy
SJS
J.F.
2004-04-07 12:17:09 UTC
Permalink
Raw Message
PPSza miał zbyt dużą szybkostrzelność i zbyt mała powierzchnię chłodzącą lufy
więc przy krótkich seriach jeszcze nie nagrzewała się tak aby roszerzenie
lufy miało wpływ na celność i przebijalność
po wystrzeleniu magazynka - mozesz obejrzeć filmy w internecie lufa paruje
ja tłumik samochody co do kałuży wjechał
ponieważ nie jest czerwona to znaczy że nie osiągneła tych 550 stopni ale
300-400 jest możliwe jak nic
to teraz weź tabele i zobacz jak wygląda kaliber lufu rozgrzanej do
temperatury 400 st
A mozna prosic o podanie danych z tabeli ?
I czy uwzgledniaja roznice miedzy rozgrzana lufa na dluzszym
strzelaniu, a wywaleniem jednorazowym calego magazynka ?

Bo bez uwzglednienia gradientow to przy wspolczynniku rozszerzalnosci
stali 10^-5/K, to 9mm przybedzie 0.036 mm - chyba tolerancja wykonania
pocisku jest wieksza ? Czy moze stal analogiczna ma inne rozszerzanie?
:-)

J.
Pyry
2004-04-07 08:24:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by REMOV
Czy Ty nadal piszesz o PPSz z magazynkiem bêbnowym i wykorzystaniu
wojskowym owego pistoletu maszynowego, czy tak sobie ogólnie dywagujesz?
Je¿eli to pierwsze to nie radzê ruszaæ z t± broni± do boju przeciwko
karabinkom automatycznym, nawet podczas walki w mie¶cie ;o)
REMOV
A czemu to niby pepesza jest goprsza od innych broni ?
moim zdaniem to idealna broñ do walk w miescie, magazynki bembnowe
sprawdzaly sie idealnie w natarciu, a jak juz bardzo ci zalerzy to mo¿esz
sobie wpakowaæ równie¿ ³ukowy który powoduje ¿e broñ jest 'wy¿sza' i
ogranicza mo¿liwo¶ci prowadzenia ognia z postawy le¿±cej.Poza tym bardzo
prosta konstrukcja (mniej awaryjna) wykonana w du¿ej tolerancji wymiarów
cze¶ci (odporna na ku¿ i piach). a jesli kolega nie czyta³ nigdy regulaminów
walk piechoty z drugiej wojny to pewnie nie wie ¿e strzelaj±æ na du¿±
odleg³o¶æ
powino sie strzelaæ z pepeszy krutkimi seriami przenosz±æ punkt celowania z
jednego boku na drugi sylwetki przeciwnika - czyli nie w srodek :) A jesli
chodzi o przeznaczenie taktyczne, sam nie wiem ale chyba wolal bym sie
strzelac w miesci broni± bardziej manewrow± ni¿ metrowy karabinek. To ¿e
pepesze wyszly z produkcji to nie wina konstrucji ale naboju !!!
Michal Grodecki
2004-04-07 08:32:47 UTC
Permalink
Raw Message
Pyry wrote:
[cut]
Post by Pyry
To że
pepesze wyszly z produkcji to nie wina konstrucji ale naboju !!!
Skoro Niemcy przerobili PPSz-ę na 9 mm Para to ten problem jest do
rozwiązania. Jakoś masowo nie widać tak przerobionych...
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
Michal Grodecki
2004-04-07 08:46:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pyry
A jesli
chodzi o przeznaczenie taktyczne, sam nie wiem ale chyba wolal bym sie
strzelac w miesci bronią bardziej manewrową niż metrowy karabinek.
Długość PPSz-y 84.2 cm. Karabinki - tak na szybko, z rodziny AK:
AK 87.0 cm
AK-74 93.3 cm
AKS-74U 73.0 cm
Czyli nawet najdłuższy z tej serii jest o niecałe 10 cm dłuższy od
PPSz-y. A możliwości bojowe dużo większe.
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
REMOV
2004-04-07 08:57:50 UTC
Permalink
Raw Message
AK 87.0 cm
AK-74 93.3 cm
AKS-74U 73.0 cm
A teraz porównaj to z karabinkami w uk³adzie bez kolby w³a¶ciwej -
L85Ax 770mm, FA MAS 757mm, Steyr AUG 790mm (wersje subkarabinowe 690 oraz
637mm), Tavor TAR 720mm (CTAR - 640mm MTAR - 480mm) ;o)

REMOV
REMOV
2004-04-07 09:19:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pyry
A czemu to niby pepesza jest goprsza od innych broni ?
Czy mam rozpocz±æ opowie¶æ o dominacji naboju po¶redniego w uzbrojeniu
wojsk? Pistolet maszynowy w armiach ¶wiata, je¿eli w ogóle wystêpuje to
jako wyposa¿enie za³óg wozów bojowych, czasami, bardzo rzadko oddzia³ów
specjalnych (chocia¿ i tak wiêkszo¶æ wykorzystuje tylko karabinki
automatyczne), czasami zwiadu. S³owem jest to broñ raczej ostatniej,
drugiej linii szansy ni¿ bojowa. O zastosowaniach cywilnych siê nie
wypowiadam.
Post by Pyry
moim zdaniem to idealna broñ do walk w miescie, magazynki bembnowe
sprawdzaly sie idealnie w natarciu
...fal piechoty w otwartym terenie? Poza tym - magazynki bêbnowe
równie¿ u¿ywane s± do karabinów automatycznych, podstawowej obecnie broni
piechoty. No i?
Post by Pyry
Poza tym bardzo prosta konstrukcja (mniej awaryjna) wykonana w
du¿ej tolerancji wymiarów cze¶ci (odporna na ku¿ i piach)
To dotyczy ka¿dej broni indywidualnej, bez wyj±tku. Chcesz porównywaæ z
nowoczesnymi karabinkami?
Post by Pyry
a jesli kolega nie czyta³ nigdy regulaminów walk piechoty z drugiej wojny
to pewnie nie wie ¿e strzelaj±æ na du¿± odleg³o¶æ powino sie strzelaæ z
pepeszy krutkimi seriami przenosz±æ punkt celowania z jednego boku
na drugi sylwetki przeciwnika - czyli nie w srodek :)
To ¶wietnie, ale co z tego? Dysponuj±c karabinkiem automatycznym na
nabój po¶redni celujesz po prostu w sylwetkê i to z odleg³o¶ci z której
posiadacz pm PPSz mo¿e Ci najwy¿ej pomachaæ i upa¶æ i zgin±æ w malowniczy
sposób. Ma³o tego - celno¶æ w przypadku PPSz i nawet kbk AKMS jest
nieporównywalna. Jak ju¿ pisa³em mi³o¶nikowi gier komputerowych - spróbuj
wzi±¶æ ten pm i postrzelaæ do tarczy ze 100m. PóŒniej weŒ kbk AKMS.
Bêdziesz mia³ porównanie. Ten ostatni jest o 4 cm d³u¿szy od PPSz.
Post by Pyry
A jesli chodzi o przeznaczenie taktyczne, sam nie wiem ale chyba
wolal bym sie strzelac w miesci broni± bardziej manewrow± ni¿
metrowy karabinek.
Karabinki o metrowej d³ugo¶ci to raczej rzadko¶æ na polu walki,
szczerze mówi±c do g³owy przychodzi mi tylko SKS (+ chiñskie odmiany).
Normalnie wiêkszo¶æ z nich jest znacz±co krótsza ni¿ pistolet maszynowy
PPSz, ba M4A1 z roz³o¿on± kolb±, strzelaj±cy znacznie silniejszym nabojem,
znaczenie bardziej porêczny jest te¿ krótszy (w sumie o centymetr, ale
zawsze ;o).
Post by Pyry
To ¿e pepesze wyszly z produkcji to nie wina konstrucji ale
naboju !!!
Serio? To ile widzia³e¶ PPSz przystosowanych do naboju po¶redniego? ;o)

REMOV
Paweł Kurek
2004-04-06 17:19:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michal Grodecki
Różne starocie w Iraku wypływają. Sterlingi (Ojciec Dyrektor i jego
fotki!), PPSz-e z bębnem też już kiedyś na zdjęciach widziałem. Podobno
widziano również Mausery wz. 98 i Enfieldy.
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
Mausery i Enfieldy były na fotkach militaryphotos.net. Poza tym gdzie ja
widziałem Stg-44 (w powojennej wersji nrd-owskiej)? Tutaj, czy na
militaryphotos.net?
Ten Irak to jedno wielkie muzeum. Broń strzelecka, a oprócz tego Shermany,
Jacksony, jakieś dziwaczne samoróbki. Ciekawe kiedy się tam jeszcze
znajdzie, powiedzmy "Morsa" albo TKS-a?

;-)

PAK
Stefan Siudalski
2004-04-06 19:52:34 UTC
Permalink
Raw Message
Ciekawe kiedy się tam jeszcze
Post by Paweł Kurek
znajdzie, powiedzmy "Morsa" albo TKS-a?
Polowałem na Morsy na Radzymińskiej ale nie było śladów kopania- sprawdzałem
jak kopali fundamenty pod dom- ale może coś się znajdzie w Wesołej róg Armii
Krajowej i Moniuszki coś tam ponoć jest /Strzał nr 4/2004 str 55/ a TKSa to
chyba łatwiej w Chorwacji znaleźć
Czy ktoś ma pod ręką mapę z linią obrony na Pradze we wrześniu 1939 ?
SJS
Speedy
2004-04-06 23:05:36 UTC
Permalink
Raw Message
Hej
Post by REMOV
http://tinyurl.com/2faxm
Bagdad, 5 kwietnia 2004 roku. Ile lat temu zakoñczy³a siê produkcja
pistoletu maszynowego PPSz? A kiedy skoñczyli wytwarzaæ bêbnowe magazynki?
;o)
Z tego co wiem PPSz by³y produkowane po wojnie w Iranie. Wiêc mog³y siê
jako¶ znaleŒæ "po s±siedzku" i w Iraku...?


--
Pozdrovionka

Speedy
REMOV
2004-04-07 07:52:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Speedy
Z tego co wiem PPSz by³y produkowane po wojnie w Iranie.
Mhm, zdaje siê, ¿e po wojnie ju¿ do naboju 9mm Para.
Post by Speedy
Wiêc mog³y siê jako¶ znaleŒæ "po s±siedzku" i w Iraku...?
Pewnie tak. Inna rzecz, ¿e nie spotka³em siê ze zdjêciami z wojny
iracko-irañskiej, aby ta druga strona u¿ywa³a w ogóle pistoletów
maszynowych wz.1322 (jako¶ tak je nazywali).

REMOV
Michal Grodecki
2004-04-07 08:06:38 UTC
Permalink
Raw Message
Z tego co wiem PPSz były produkowane po wojnie w Iranie.
Mhm, zdaje się, że po wojnie już do naboju 9mm Para.
Coś jak ta niemiecka wojenna przeróbka czyli MP-41 (r)?
Z magazynkiem od MP-40. Zdjęcia są na:
Loading Image...
Loading Image...
Loading Image...
Loading Image...
Loading Image...
--
Michał Grodecki
Uwaga - w nagłówku adres antyspamowy
REMOV
2004-04-07 08:24:18 UTC
Permalink
Raw Message
Szczerze mówi±c pojêcia nie mam jak wygl±da³y te irañskie 9mm pistolety
maszynowe na bazie PPSz. Wiem natomiast, ¿e Amerykanie w swoim czasie
stworzyli co¶ w rodzaju samopowtarzalnego karabinka strzelaj±cego amunicj±
pistoletow± (to by³o tam bardzo popularne - na tej zasadzie przerabiano te¿
pm Uzi, dodaj±c im bardzo d³ug± lufê i pozbawiaj±c mo¿liwo¶ci prowadzenia
ognia ci±g³ego) 7,62mm o nazwie SR-41. O ile przypominam sobie zdjêcia to
wygl±da³o jak PPSz (chyba nawet bêbnowy magazynek mo¿na by³o pod³±czaæ), z
tym, ¿e mia³o znacznie d³u¿sz± lufê wystaj±c± z os³ony (i by³y jakie¶
zmiany w samym mechanizmie dzia³ania broni).

REMOV
Astario
2004-04-07 18:33:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by REMOV
Post by Speedy
Z tego co wiem PPSz by³y produkowane po wojnie w Iranie.
Mhm, zdaje siê, ¿e po wojnie ju¿ do naboju 9mm Para.
Co¶ jak ta niemiecka wojenna przeróbka czyli MP-41 (r)?
http://wilk.wpk.p.lodz.pl/~whatfor/anowe/ppsz_ger1.gif
/.../

A propos linków do zdjêæ, to nie widzia³e¶ jakich¶ innych aktualnych
irackich z broni± z magazynkiem bêbnowym?
Bo mi widz±c w jakiej¶ TV Irakijczyka maj±cego tak± broñ wydawa³o siê, ¿e
jej przód przed magazynkiem by³ - powiedzmy - bardziej ka³asznikowopodobny
ni¿ pepeszowy.
Mo¿e jakie¶ kolejne wynalazki made China czy Iran?

Pozdrawiam

Astario
Mikolaj Machowski
2004-04-07 21:48:24 UTC
Permalink
Raw Message
A propos linków do zdjęć, to nie widziałeś jakichś innych aktualnych
irackich z bronią z magazynkiem bębnowym?
Bo mi widząc w jakiejś TV Irakijczyka mającego taką broń wydawało się, że
jej przód przed magazynkiem był - powiedzmy - bardziej kałasznikowopodobny
niż pepeszowy.
Były i pepesze i kałasznikowopodobne. O takich magazynkach to nie tak
dawno było nawet na grupie.

m.
--
Matrix 1: There is no spoon
Matrix 2: There is no lipstick
Matrix 3: There is no point (Dorota Guttfeld)
Astario
2004-04-08 08:28:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Astario
A propos linków do zdjêæ, to nie widzia³e¶ jakich¶ innych aktualnych
irackich z broni± z magazynkiem bêbnowym?
Bo mi widz±c w jakiej¶ TV Irakijczyka maj±cego tak± broñ wydawa³o siê, ¿e
jej przód przed magazynkiem by³ - powiedzmy - bardziej
ka³asznikowopodobny
Post by Astario
ni¿ pepeszowy.
By³y i pepesze i ka³asznikowopodobne. O takich magazynkach to nie tak
dawno by³o nawet na grupie.
No w³a¶nie tak mi wygl±da³o, ¿e to nie pepesza.
Dziêki, poszukam.

Pozdrawiam

Astario
REMOV
2004-04-08 09:15:19 UTC
Permalink
Raw Message
Do kbk AKM masz normalne, metalowe magazynki bêbnowe na 75nb (pierwotnie
projektowane dla RPK, wpisz po prostu "RPK" w okno wyszukiwarki Google,
nastêpnie kliknij na grafika i znajdziesz bez problemu). Takich magazynków
na przyk³ad u¿ywali bandyci w Magdalence.

REMOV
Astario
2004-04-08 12:41:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by REMOV
Do kbk AKM masz normalne, metalowe magazynki bêbnowe na 75nb (pierwotnie
projektowane dla RPK, wpisz po prostu "RPK" w okno wyszukiwarki Google,
nastêpnie kliknij na grafika i znajdziesz bez problemu). Takich magazynków
na przyk³ad u¿ywali bandyci w Magdalence.
Dziêki.
Tak siê przyzwyczai³em do tych normalnych wygiêtych 30-tek, ¿e nawet nie
szuka³em, czy s± okr±g³e.
A ten szczegó³ z Magdalenki jako¶ przeoczy³em.

Z wszystkich RPk ten model akurat chcia³bym mieæ:

www.dinakaran.com/.../starprof/ simran/simren8.jpg

Pozdrawiam

Astario
Maciek 'Babcia' Dobosz
2004-04-08 22:48:18 UTC
Permalink
Raw Message
Do kbk AKM masz normalne, metalowe magazynki bębnowe na 75nb (pierwotnie
projektowane dla RPK, wpisz po prostu "RPK" w okno wyszukiwarki Google,
następnie kliknij na grafika i znajdziesz bez problemu). Takich magazynków
na przykład używali bandyci w Magdalence.
Nie magazynków tylko magazynka. I nie używali tylko znaleziono taki
magazynek w pogożelisku.

Zdrówko
--
Maciek 'Babcia' Dobosz
Warszawski Klub Paintballowy "Ranger"
N.A.S.K. Nieudolny Administrator Sieci Komputerowej
http://paintball.info.pl/
REMOV
2004-04-09 09:11:44 UTC
Permalink
Raw Message
Nie magazynków tylko magazynka. I nie u¿ywali tylko znaleziono taki
magazynek w pogo¿elisku.
Byæ mo¿e. Na zdjêciach by³y resztki AKMS bez magazynka a zaraz obok
le¿a³ ów bêben na 75 naboi, inne broñ nadal magazynki mia³a w gniazdach.
Loading Image...

http://www.kgp.gov.pl/gazeta/gazeta/2003/10/jedynka.htm
"W zgliszczach znaleziono prawdziwy arsena³ - by³o tam oko³o 30 jednostek
broni i to najwy¿szej klasy, m.in. pistolety maszynowe UZI, Skorpion i
Ka³asznikow. Do tego ostatniego zainstalowany by³ okr±g³y magazynek
mieszcz±cy 72 pociski."

REMOV
Maciek 'Babcia' Dobosz
2004-04-09 13:24:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maciek 'Babcia' Dobosz
Nie magazynków tylko magazynka. I nie używali tylko znaleziono taki
magazynek w pogożelisku.
Być może. Na zdjęciach były resztki AKMS bez magazynka a zaraz obok
leżał ów bęben na 75 naboi, inne broń nadal magazynki miała w gniazdach.
http://www.mswia.gov.pl/fullimages/magdalenka_3_f.jpg
http://www.kgp.gov.pl/gazeta/gazeta/2003/10/jedynka.htm
"W zgliszczach znaleziono prawdziwy arsenał - było tam około 30 jednostek
broni i to najwyższej klasy, m.in. pistolety maszynowe UZI, Skorpion i
Kałasznikow. Do tego ostatniego zainstalowany był okrągły magazynek
mieszczący 72 pociski."
Bardziej wierzę w relację bezpośrednich uczestników zdarzeń niż w
komunikaty KGP ;-)

Zdrówko
--
Maciek 'Babcia' Dobosz
Warszawski Klub Paintballowy "Ranger"
N.A.S.K. Nieudolny Administrator Sieci Komputerowej
http://paintball.info.pl/
wieols
2004-04-09 22:06:03 UTC
Permalink
Raw Message
Post by REMOV
Byæ mo¿e. Na zdjêciach by³y resztki AKMS bez magazynka a zaraz obok
le¿a³ ów bêben na 75
Ka³asznikow. Do tego ostatniego zainstalowany by³ okr±g³y magazynek
mieszcz±cy 72 pociski."
Bardziej wierzê w relacjê bezpo¶rednich uczestników zdarzeñ ni¿ w
komunikaty KGP ;-)
Twój wybór komu wierzysz, ale faktu ¿e wspomniany okr±g³y magazynek ma
pojemno¶æ
72 naboje nie da siê podwa¿yæ.

pozdrawiam ¶wiatecznie

Szelest
REMOV
2004-04-09 22:10:02 UTC
Permalink
Raw Message
Ekhm... ten magazynek ,a pojemno¶æ 75 (to jest standard z RPK), a nie 72
nabojów. W tym tek¶cie MONu jest b³±d.

REMOV
p***@radio.com.pl
2004-04-10 08:48:25 UTC
Permalink
Raw Message
REMOV
Ekhm... ten magazynek ,a pojemność 75 (to jest standard z RPK), a nie 72
nabojów. W tym tekście MONu jest błąd.
Fajny jest ten bębem.
Ale tym, którzy uważają, że najważniejsi są "operatorzy" pomalowani szuwaksem
nie będzie się podobał. Naboje grzechoczą w nim jak sześciocalowa haubica na
żelaznych kołach ciągnięta po bruku przez szóstke koni.

pp
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Loading...